• info@unyeosb.org.tr

ORDU-ÜNYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ORDU-ÜNYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ORDU-ÜNYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Ordu-Ünye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından yapılacak olan Ordu-Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait  Enerji Nakil Hattı ve Kök Yapılması İşi, birim fiyat esası anahtar teslim olmak üzere kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:              2022/01

1-İdarenin

a) Adresi: Ünye Kaymakamlığı Kaledere Mah. Hükümet Cad. No:1      52300 ÜNYE/ORDU

b) Telefon ve faks numarası: 452 666 20 60 - 543 439 57 20

c) Elektronik Posta Adresi: unyeosb@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi www.unyeosb.org.tr      

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Tür: Ordu-Ünye OSB Enerji Nakil Hattı ve Kök Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgiye internet sitesinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)İşin Süresi:120 takvim günü.

c) İşe Başlama :sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Ünye Kaymakamlığı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kaledere Mah. Hükümet Cad. No:1    52300 ÜNYE/ORDU

b) Tarihi ve saati:  30/09/2022    -    10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

A)  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1)Mevzuat gereği kayıt olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

2)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile İmza Beyannamesi

4)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

7)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

8) İhale konusu işim tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

9)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

10) Son 15(on beş) gün içerisinde istekli adına idaremize sunulmak üzere düzenlenmiş  Vergi Borcu Yoktur yazısı.

11) Son 15 (on beş) gün içerisinde istekli adına idaremize sunulmak üzere düzenlenmiş SGK prim borcu yoktur yazısı.

12) İhale dosyasındaki form örneğine uygun olarak düzenlenmiş Ortaklık Durum Belgesi

B)Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak Geçici Teminat  Mektubu   ya da nakit olarak Halkbank Ünye Şubesi  TR 44 0001 2009 6510 0016 0000 90 numaralı  hesaba yatırıldıktan sonra dekontun ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

2)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

3)İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak idari şartnamede istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Ünye Kaymakamlığı Kaledere Mah. Hükümet Cad. No:1       52300 ÜNYE/ORDU adresindeki Kaymakamlık Yazı İşleri Birimine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

C) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) İş deneyimini gösteren belgeler:

Son 15 (on beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

D)Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1) D II ve D III Elektrik İşleri  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İsteklilerin  gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim ( iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

8.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

A) İhale dokümanı, internet adresinde görülebilir ve Kaymakamlık Yazı İşleri Birimi  Kaledere Mah. Hükümet  Cad. No:1   52300 ÜNYE/ORDU adresinden  Halkbank Ünye Şubesi   TR 44 0001 2009 6510 0016 0000 90  hesabına ihale doküman bedeli olan 1000 TRY (Türk Lirası) yatırılarak satın alınabilir.

B)İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

11. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

12.Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

13.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.